Reklamační řád

Reklamační řád eshopu nontoxicway.cz se řídí legislativou ukotvenou v obchodním a občanském zákoníku.

Obecná poučení k uplatnění reklamace:


Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně
jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při
koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli
snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit
bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným
oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, lze to
považovat za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Formulář pro uplatnění reklamace:

ŽLUTĚ ZVÝRAZNĚNÉ ČÁSTI V HRANATÝCH ZÁVORKÁCH NAHRAĎTE RELEVANTNÍMI INFORMACEMI.
VE VYPLNĚNÉM DOKUMENTU BY SE ŽÁDNÉ ŽLUTÉ VYZNAČENÍ NACHÁZET NEMĚLO. VČETNĚ TÉTO
ÚVODNÍ KLAUZULE.

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Prodávající
Internetový obchod: www.nontoxic.cz
Společnost: Bc. Jitka Adamová
Sídlo: Zelená 432, 252 62 Statenice
IČ: 44293585
E-mail: jitka-adamova@seznam.cz
Telefonní číslo: +420 773 603 030

Spotřebitel
Jméno: [Vaše jméno a příjmení]
Adresa: [Vaše adresa]
E-mail: [Váš e-mail]
Telefonní číslo: [Vaše telefonní číslo]
Uplatnění práva z vadného plnění - reklamace
Vážení,
dne [specifikujte den objednávky zboží] jsem ve Vašem obchodě www.nontoxic.cz
vytvořil objednávku (specifikace objednávky níže). Mnou zakoupený produkt však
vykazuje tyto vady: [zde specifikujte co nejpodrobněji vadu/vady]. Požaduji vyřídit
reklamaci následujícím způsobem: [zde je potřeba podrobně popsat požadovaný
způsob vyřízení – například “jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu
produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů]. Zároveň Vás žádám
o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo
uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu,
a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení
o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv
výměnu).

Specifikace objednávky
Datum objednání: [Vyplňte, kdy jste objednávku uskutečnili]
Datum obdržení: [Vyplňte, kdy jste objednávku obdrželi]
Kupní cena: [Vyplňte kupní cenu objednávky]
Poštovné: [Vyplňte cenu poštovného]
Jméno spotřebitele: [Vaše jméno a příjmení]
Adresa spotřebitele: [Vaše adresa]
E-mail: [Váš e-mail]
Telefon: [Vaše telefonní číslo]
V [místo], dne [datum]
…………………………………………
[Vaše jméno a příjmení]
Přílohy
1. Faktura za objednané zboží č. [uveďte číslo faktury]
Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně
jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při
koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli
snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit
bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným
oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, lze to
považovat za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.